Pobierz plik – Zgoda Rodziców

Pobierz plik – Zgłoszenie do turnieju

Pobierz Plik – Oświadczenie Covid-19

Regulamin programu

§ 1
ORGANIZATOR

 1. Organizatorem rywalizacji szkół podstawowych w ramach Programu „Mata w każdej szkole” (zwanym dalej Programem) jest Polski Związek Zapaśniczy.
 2. Nadzór nad Programem prowadzi Polski Związek Zapaśniczy oraz wyznaczeni przez niego współpracownicy.
 3. Program „Mata w każdej szkole” rozgrywa się na podstawie elementów rywalizacji zapaśniczej, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi postanowieniami Polskiego Związku Zapaśniczego.

§ 2
CEL PROGRAMU

 1. Popularyzacja zapasów, krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
 2. Urozmaicenie zajęć WF o ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry-zabawy z mocowaniem.
 3. Wyłonienie zwycięzców spośród szkół uczestniczących w Programie „Mata w każdej szkole” (przedział wiekowy dzieci uczestniczących w programie roczniki 2009-2011).
 4. Identyfikacja talentów sportowych
 5. Budowanie świadomości dzieci, nauczyciel oraz rodziców w zakresie bezpieczeństwa w sporcie.
 6. Promocja zajęć ogólnorozwojowych oraz dyscypliny sportu zapasy wśród dzieci.
 7. Kształtowanie zdrowego trybu życia
 8. Promocja idei Fair Play oraz wychowania poprzez sport
 9. Aktywizacja lokalnych środowisk sportowych


§ 3

FORMUŁA TURNIEJU

 1. W Programie mogą wziąć udział dzieci powołane do rywalizacji przez szkoły podstawowe w ramach kryteriów przygotowanych przez Polski Związek Zapaśniczy.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania Programu „Mata w każdej szkole”. Program rozgrywany będzie według poniższego schematu: 

Zajęcia ONLINE;
Turnieje wojewódzkie;
Finał ogólnopolski.

 1. Turnieje wojewódzkie w ramach w/w Programu przeprowadza Polski Związek Zapaśniczy, przy współpracy ze szkołą, która będzie „gospodarzem” rywalizacji.
 2. Turnieje wojewódzkie wyłonią Mistrzów, którzy wezmą udział w WIELKIM FINALE.
 3. Finał Ogólnopolski przeprowadza Polski Związek Zapaśniczy przy współpracy
  z Fundacją Andrzeja Suprona i przedstawicielami Sponsora.
 4. Zgłoszona reprezentacja szkoły do programu musi składać się z maksymalnie 10 uczniów. Do poszczególnych konkurencji drużyna wystawia jedną dziewczynkę i jednego chłopca z rocznika 2009, jedną dziewczynkę i jednego chłopca z z rocznika 2010, jedną dziewczynkę i jednego chłopca z z rocznika 2011. Do poszczególnych konkurencji można wystawiać dowolny skład (z zachowaniem podziału na roczniki). W trakcie trwania meczu nie wolno zmieniać składu drużyny.

§ 4
HARMONOGRAM I WYMOGI

 1. Zgłoszenia do udziału w Programie będą przyjmowane w okresie od 30.08.2021 r. do 20.05.2022 r. na podstawie wypełnionego i wysłanego drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na www.matawszkole.pl Daty poszczególnych turniejów wojewódzkich zostaną opublikowane na stronie www.
 2. Przyjęte do Programu szkoły otrzymają arkusz potwierdzający udział wraz z listą uczniów do uzupełnienia przez Dyrektora szkoły lub wyznaczonego nauczyciela.
 3. W ramach Programu „Mata w każdej szkole” odbędzie się 16 turniejów na terenie całej Polski o charakterze rywalizacji wojewódzkiej oraz 1 turniej finałowy dla zwycięzców turniejów wojewódzkich.
 4. Miasto ”gospodarz turnieju wojewódzkiego” podane zostanie na stronie internetowej www.matawszkole.pl
 5. Finał ogólnopolski odbędzie się w Warszawie 27 maja 2022 r. w Warszawie w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ulicy Strumykowej 21.
 6. Szkoła biorąca udział w programie oraz każdy uczeń winien zostać ubezpieczony przez jednostkę zgłaszającą chęć uczestnictwa w Turnieju. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie zawodników od NW podczas trwania turniejów wojewódzkich i finału ogólnopolskiego.
 7. Warunkiem udziału szkoły w turnieju jest posiadanie listy uczniów potwierdzonej przez Dyrektora Szkoły na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1).
 8. Warunkiem dopuszczenia ucznia do turnieju jest posiadanie: ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem  oraz zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział w programie „Mata w każdej szkole” (załącznik nr 2).
 9. Uczeń/uczennica zgłoszony do udziału w Programie przez szkołę musi być jej uczniem oraz przystąpić do rywalizacji zgodnie z ideą fair play.
 10. Liczba szkół uczestniczących w programie jest ograniczona. W wojewódzkich turniejach eliminacyjnych startuje maksymalnie 8 szkół/drużyn (liczy się kolejność zgłoszeń),
  zaś w Wielkim Finale udział weźmie łącznie 16 drużyn ( zwycięzcy finałów wojewódzkich) 
 11. Wszystkie dokumenty należy wysłać na mail k.karwowska@pzz.org.pl

§ 5
REJESTRACJA SZKÓŁ ORAZ DOBÓR UCZNIÓW

 1. Zgłoszenia do Programu może dokonać Dyrektor szkoły lub nauczyciel WF ze szkoły, który wypełnia internetowy formularz zgłoszeniowy na www.matawszkole.pl w czasie wskazanym w §4 punkt 1.
 2. Formularz rejestracyjny szkoły biorącej udział w Programie wraz z potwierdzoną listą uczniów przez Dyrektora szkoły, zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz aktualne badania lekarskie, muszą zostać dostarczone do organizatorów przynajmniej na 5 dni przed rozpoczęciem Programu.
 3. Brak złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie powoduje niedopuszczenie szkoły do rywalizacji i przyjęcie w jej miejsce pierwszego podmiotu z listy rezerwowej.
 4. Zwycięzcy w poszczególnych województwach zobowiązani są w terminie 5 dni od zakończenia rywalizacji dostarczyć potwierdzenie udziału szkoły w finale poprzez formularz zgłoszeniowy (formularz finałowy) dostępny na stronie www.matawszkole.pl. W przypadku rezygnacji szkoły z udziału w finale prawo startu uzyskuje szkoła, która zajęła kolejne miejsce w danym turnieju wojewódzkim.
 5. Zwycięzca turnieju wojewódzkiego jest automatycznie uczestnikiem WIELKIEGO FINAŁU
 6.  Zwycięzcy finałów wojewódzkich zobowiązani są w ciągu 5 dni po jego zakończeniu, do wprowadzenia listy uczniów i potwierdzenia udziału szkoły w finale ogólnopolskim poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego, dostępnego na www.matawszkole.pl
 7. Formularz rejestracyjny dla szkoły biorącej udział w finale wraz z listą maksymalnie 10-ciu uczniów, potwierdzoną przez Dyrektora Szkoły, zgodą rodziców lub opiekunów prawnych oraz aktualnymi badaniami lekarskimi, musi zostać dostarczony w oryginale do koordynatora projektu w terminie nie później niż 5 dni od dnia zakończenia turnieju wojewódzkiego.
 8. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w finale, prawo do udziału uzyskuje szkoła, która zajęła kolejne miejsce w turnieju wojewódzkim.
 9. W przypadku dostarczenia przez Organizatora strojów sportowych dla uczestników turnieju, zawodnicy są zobowiązani do rozgrywania wszystkich spotkań w tych strojach przekazanych przez Koordynatorów projektu.
 10. W pierwszej fazie programu szkoły przystąpią do zajęć online prowadzonych przez trenerów zapaśniczych w ramach popularyzacji programu w mediach społecznościowych.
 11. Szkoły będą publikować swoje treningi w mediach społecznościowych i oznaczać je poprzez dodawanie hasztagów #PZU #DobraDruzyna #matawszkole. Aktywności będą oceniane, sumowane i nagradzane.
 12. W 2022 roku przystąpimy do bezpośredniej rywalizacji w ramach turniejów wojewódzkich.
 13. O wszelkich zmianach należy poinformować panią Krystynę Karwowską wysyłając mail na k.karwowska@pzz.org.pl

§ 6
SCHEMAT TURNIEJÓW

1. Przykładowy program turnieju wojewódzkiego:

Do godz. 11:00 Przyjazd reprezentacji szkół,
11.00 – 12.00  Odprawa techniczna, weryfikacja, losowanie grup eliminacyjnych,
12.30 – 17.00 Uroczyste otwarcie turnieju, rywalizacja sportowa
17.00 – 18.00 Dekoracja zwycięzców oraz zakończenie turnieju

2. Przykładowy program turnieju finałowego:

Piątek 27.05.2022 r.

14.00 – 15.00 Przyjazd reprezentacji szkół,
15.00 – 16.00 Odprawa techniczna, weryfikacja, losowanie grup eliminacyjnych,
18.00 – Kolacja w hotelu

Sobota 28.05.2022 r.

9.00 – 14.30 Mecze eliminacyjne
14.30 – 15.00  Uroczyste Otwarcie Wielkiego Finału
15.00 – 17.00 Mecze ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowe
17.00 Ceremonia wręczenia nagród i dekoracja

§ 7
DYSKWALIFIKACJA Z TURNIEJU

Szkoła nieprzestrzegająca postanowień niniejszego regulaminu zostanie wykluczona
z rozgrywek na podstawie decyzji sędziego głównego. W takim przypadku walki rozegrane przez wykluczoną drużynę zostaną automatycznie zweryfikowane na korzyść drużyny przeciwnej. Powodem dyskwalifikacji drużyny może być również rażąco niesportowe zachowanie ucznia lub niewychowawcze zachowanie nauczyciela/opiekuna lub innej osoby związanej z daną szkołą.

§ 8
NAGRODY

 1. Turnieje wojewódzkie:

1.  Drużyny zajmujące miejsca I-III otrzymują medale, puchary i dyplomy (jedno trzecie miejsce)
2.  Pozostałe drużyny otrzymają dyplomy i medale uczestnictwa.

 1. Turniej finałowy:
 1. Drużyna zajmująca pierwsze miejsce w ogólnopolskim finale programu „Mata w każdej szkole” otrzymuje matę zapaśniczą, złote medale, puchar i dyplomy uczestnictwa.
 2. Drużyna zajmująca drugie miejsce w ogólnopolskim finale programu „Mata w każdej szkole” otrzymuje voucher na sprzęt sportowy o wartości 5000 zł, srebrne medale, puchar i dyplomy uczestnictwa.
 3. Drużyna zajmująca trzecie miejsce w ogólnopolskim finale programu „Mata w każdej szkole” otrzymuje voucher na sprzęt sportowy o wartości 3000 zł, brązowe medale, puchar i dyplomy uczestnictwa. 

§ 9
SĘDZIOWIE

Obsadę sędziowską w porozumieniu z organizatorem wyznacza koordynator projektu z ramienia Polskiego Związku Zapaśniczego.

§ 10
ZASADY RYWALIZACJI SPORTOWEJ

Do poszczególnych konkurencji drużyna wystawia jedną dziewczynkę i jednego chłopca z rocznika 2009, jedną dziewczynkę i jednego chłopca z z rocznika 2010, jedną dziewczynkę i jednego chłopca z rocznika 2011. Do poszczególnych konkurencji można wystawiać dowolny skład (z zachowaniem podziału na roczniki). W trakcie trwania konkurencji nie wolno zmieniać składu drużyny.

Zasady rywalizacji:

Rywalizacja będzie odbywała się na zasadzie meczu między poszczególnymi szkołami/drużynami. W grupie szkoły/drużyny rozegrają mecze systemem „każdy z każdym”. uczestnicy będą brali udział w 6 konkurencjach:

W eliminacjach wojewódzkich szkoły/drużyny będą podzielone na dwie grupy po cztery drużyny. W grupach zostaną rozegrane mecze „każdy z każdym”. Zwycięzcy z poszczególnych grup walczą o pierwsze miejsce, zaś drużyny z drugich miejsc walczą o trzecie miejsce (jedno 3 miejsce).

W Wielkim Finale szkoły/drużyny będą podzielone na cztery grupy(po cztery drużyny każda) Po rozegraniu fazy grupowej zostaną rozegrane ćwierćfinały, półfinały i finał. 

KONKURENCJE:

1. Drużynowe przeciąganie liny:

Dwie  drużyny składające się z 6 reprezentantów starają się przeciągnąć linę na swoją stronę. Rywalizacja do dwóch zwycięstw.

2. Wyścigi na materacach: 

Drużyna składająca się z 6 zawodników stoi na linii startu, którą może być koniec maty.
Na sygnał sędziego przeciągają ( w pięć osób) jednego z uczestników na drugi koniec maty w wyznaczone miejsce a następnie wracają na linię startu i  w ten sam sposób przeciągają następnych, tak żeby każdy z drużyny został przewieziony. Konkurencja kończy się w momencie jak wszyscy uczestnicy z materacem wrócą na linię startu i usiądą na materacu. Liczy się czas przejazdu drużyny, który może się zwiększyć po dodaniu sekund za błędy, które zostaną omówione przed rozpoczęciem konkurencji. Każda drużyna ma dwa ” przejazdy”. Czasy poszczególnych przejazdów zostaną zsumowane i dają wynik drużyny.

3. Wyścig numerków:

Drużyny składająca się z 6 zawodników siedzą na „zonie” maty zapaśniczej. Każdy z uczestników poszczególnych drużyn ma przypisany numerek. Na sygnał sędziego poszczególne „numerki” starają się jak najszybciej dobiec do środka  maty i podnieść szarfę znajdującą się na niej, podnosząc ją do góry. Kto wykona zadanie szybciej zdobywa mały punkt dla swojej drużyny. Rywalizacja do jednego zwycięstwa.

4. Berek dookoła materaca:

Jeden uczestnik z każdej drużyny stoi na czworakach (z kolanami uniesionymi do góry)
za krótszym bokiem materaca o wymiarach 2x1m. Sędzia ustala który z zawodników goni a który ucieka. Na sygnał sędziego przez 10 sekund jeden zawodnik stara się dotknąć  uciekającego w dowolną część ciała. W ten sposób  zdobywa mały punkt dla swojej drużyny. Następnie w tych samych parach jest zmiana, tak żeby każdy uciekał i gonił. Rywalizacja do jednego zwycięstwa.

5. Wyrywanie ogonków:

Uczestnicy wkładają koszulki do spodenek a następnie w spodenki wkładają „ogonki” z szarf. Na sygnał próbują wyrwać „ogonek” przeciwnikowi, zdobywając w ten sposób mały punkt dla swojej drużyny. Rywalizacja do jednego zwycięstwa.

6. Wyrywanie piłek:

Uczestnicy z poszczególnych drużyn ustawiają się przed piłką, opierają na niej dłonie i na sygnał sędziego starają się wyrwać piłkę przeciwnikowi i opanować ją podnosząc ją do góry. Zwycięzca pojedynku zdobywa mały punkt dla swojej drużyny. Rywalizacja do jednego zwycięstwa.

Przed rozpoczęciem zawodów wszystkie konkurencje zostaną szczegółowo omówione i zaprezentowane uczestnikom. 

Punktacja: Za pojedyncze zwycięstwo drużyna otrzymuje „mały punkt”, natomiast za zwycięstwo w danej konkurencji „duży punkt”. Za wygranie meczu zwycięska drużyna otrzymuje 2 pkt.  natomiast przegrana 0 pkt. Możliwe również w fazie grupowej  są remisy (1:1) , o kolejności w tabeli w następnej kolejności decyduje bezpośrednie spotkanie między zainteresowanymi drużynami, a następnie bilans „małych punktów”. Jeżeli nie będzie rozstrzygnięcia to w dalszej kolejności Sędzia Główny przeprowadza konkurencję wylosowaną przez przedstawicieli zainteresowanych drużyn, która zdecyduje o wyniku.

§ 11

PROTESTY

 1. Wszelkie protesty na poszczególnych szczeblach rywalizacji rozpatrywane będą przez sędziego głównego turnieju.
 2. Protesty będą rozpatrywane tylko w sytuacji, gdy zostaną złożone bezpośrednio do Sędziego głównego, w trakcie trwania konkurencji, której protest dotyczy.
 3. Protesty złożone po zakończeniu pojedynku nie będą rozpatrywane.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O wszystkich sprawach dotyczących turnieju, a nieobjętych przepisami niniejszego regulaminu decyzje podejmuje przedstawiciel Polskiego Związku Zapaśniczego.
 2. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje przedstawicielom Polskiego Związku Zapaśniczego. W sprawach przepisów rywalizacji decyzja należy do sędziów (obecnych na danym turnieju) i Koordynatora Zawodów Turnieju w trakcie jego trwania. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.